KL-Tooling CNC

Fräswerkzeuge 

für

höchste 

Produktivität

NExus Pro - Aluminiumbearbeitung

HSC Z2 Vollradiusfräser

HPC Z1 Schaftfräser SOFT CUT

TPC Z4 Schaftfräser Halsfreischliff

HSC Z2 Torusfräser 

HPC Z3 Schaftfräser 

HSC Z2 Vollradius Mikrofräser

HPC Z1 Schaftfräser SOFT CUT lang

HPC Z2 Schaftfräser Halsfreischliff 20°

HPC Z2 Schaftfräser Halsfreischliff 38°

HSC Z2 Vollradius Mikrofräser

KL-Tooling CNC